Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy MEB-LAB, dostępny pod adresem internetowym meb-lab.pl ,

prowadzony jest przez Aleksandrę Sobkowicz prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą MEB-LAB ALEKSANDRA SOBKOWICZ, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej

przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6842659493, REGON 388040154.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na

odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach

Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

MEB-LAB ALEKSANDRA SOBKOWICZ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra

właściwego ds. gospodarki, NIP 6842659493, REGON 388040154.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym meb-lab.pl.

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie

Konta.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie

umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do

Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i

płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem

Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie

usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Chopina 75C, 38-400 Krosno

2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@meb-lab.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 799 851 242

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 21 1160 2202 0000 0004 8535 4573

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-18.00

w dni robocze.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu

Chrome/Mozilla/MS Edge,

b.aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.włączona obsługa plików cookies

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia sklepu bez

wcześniejszego uprzedzenia, w szczególności w obliczu awarii lub w celu dokonania

zmian w Sklepie internetowym.

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe

jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, a

Sprzedawca jest podatnikiem VAT.

5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za

Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania

Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie

płatności za okres rozliczeniowy.

7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w

opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne

jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres mailowy, adres

zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych

w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z

tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania

do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub

pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk

„Do koszyka” (lub równoznaczny)

3. Przejść do koszyka (ikona koszyka lub przycisk „do kasy”), wskazać formy

dostawy i płatności i kliknąć przycisk “Zamawiam”

4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Przesyłka do paczkomatu

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b. Płatności elektroniczne

c. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod i terminów dostawy oraz akceptowalnych

metod płatności znajdują się za stronach Sklepu i mogą różnić się w zależności od

wybranego produktu.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany metod dostawy oraz płatności w

każdym czasie bez podania przyczyny.

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6. „Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w

Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie

oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych

albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w

terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym

razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie

(z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta

podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin.

a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma

możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia

wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący

sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności

elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,

terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w

następujący sposób:w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności

przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku

bankowego Sprzedawcy.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi

inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi

pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce

„Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu

Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy

ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy

biuro@meb-lab.pl.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w

tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,

jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z

żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Ponieważ Sprzedający może realizować wysyłki z różnych magazynów, w tym za

pośrednictwem współpracujących hurtowni, przed odesłaniem Produktu Konsument

powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia adresu do

wysyłki zwrotnej Produktu. Brak ustalenia adresu do wysyłki zwrotnej może

skutkować naliczeniem dodatkowych opłat przez Sprzedawcę.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu

Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Produktu.

8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany

w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu,

będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje

Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad

fizycznych lub prawnych.

2. Sprzedawca odpowiada za wadę nowego towaru w przypadku jej stwierdzenia

przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.

3. W zakresie terminów i uprawnień Konsumenta i Sprzedawcy zastosowanie mają

przepisy dotyczące rękojmi (art. 556 - art. 576 k.c.).

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli

Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

5. Konsument nie może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ramach

rękojmi, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie

Towaru wydawanego Konsumentowi w zestawieniu z wyglądem Towaru (także tego

samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej w Sklepie

internetowym, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Konsumenta,

warunków oświetlenia itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do

dokonywania zakupów.

7. Zawiadomienie o wadliwości Towaru powinno zawierać: imię i nazwisko

Konsumenta, rodzaj dostrzeżonej niezgodności wraz opisem na czym ona polega, w

miarę możliwości zdjęcie reklamowanego Towaru oraz zgłoszenie odpowiedniego

żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową. Zawiadomienia należy

dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@meb-lab.pl lub

pisemnie na adres Sprzedawcy.

8. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt

Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedawcę.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez

Konsumenta adres e-mail lub w inny podany przez Konsumenta sposób.

10. Po rozpatrzeniu reklamacji (zarówno pozytywnej jak i negatywnej), Sprzedawca

odsyła na własny koszt Towar bezpośrednio do Konsumenta. Jeżeli Towar nie

zostanie przez Konsumenta odebrany i zostanie zwrócony Sprzedawcy,

Sprzedawca kontaktuje się z Konsumentem telefonicznie lub na podany w zgłoszeniu

reklamacyjnym adres e-mail, informując go o możliwości ponownego przesłania na

koszt Konsumenta. Konsument ma 30 dni na odbiór zwróconego Towaru lub złożenie

oświadczenia o ponownej wysyłce. Po przekroczeniu tego terminu zwrócony Towar

zostaje przesłany do placówki logistycznej Sprzedawcy, który jest uprawniony do

obciążenia kosztami magazynowania Konsumenta, a w przypadku braku przestrzeni

magazynowej do utylizacji Towaru na koszt i ryzyko Konsumenta. W przypadku

utylizacji Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę zakupu potrącając koszt

magazynowania i utylizacji.

11. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a

także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy

też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

12. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji

kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności.

Przedsiębiorca ma obowiązek zbadać Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.

13. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady

określone w art. 556 – art. 576 k.c. przysługuje jedynie w sytuacji gdy Przedsiębiorca

zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.

14. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży

przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z

Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

15. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci odstąpienia od

Umowy sprzedaży lub skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 7

dni od dnia otrzymania Towaru.

16. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę wynosi

21 dni.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.g

ov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie

postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między

Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu

między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego

(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem

Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi

na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: W

przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

b. Współpracujące hurtownie, w szczególności realizujące wysyłkę w ramach

współpracy ze Sprzedawcą w modelu dropshipping.

c. Podmioty księgowe świadczące usługi dla Sprzedawcy

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych

w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży

skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Przekazywane i zbierane przez Sklep internetowy dane osobowe są chronione

protokołem SSL.

§ 14

Prawa autorskie

1. Przedstawione w Sklepie internetowym logotypy, grafiki, treści oraz opisy towarów

są własnością Sprzedawcy i bez jego zgody nie mogą być kopiowane, modyfikowane

ani rozpowszechniane.

§ 15

Opinie o sklepie internetowym

1.1. Klient sklepu internetowego meb-lab.pl ma możliwość dobrowolnego i

nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej dokonanych w nim zakupów.

Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego

produktu.

1.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w sklepie internetowym wysyła do Klienta

wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii

oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online

umożliwia udzielenie odpowiedzi na

pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot.

opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W

razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email

Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę

wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.

1.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w

Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie

Internetowym i są dostępne dla wszystkich

odwiedzających Sklep Internetowy.

1.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań

bezprawnych, w szczególności do działań

stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań

naruszających dobra osobiste, prawa własności

intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w

Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest

zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem

opinii nie może być także sam

Sprzedawcy ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z

ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i

dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień

niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co

najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu

cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach

konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej

platformy internetowej ODR dostępnej pod

adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl